Om Scandinav Bildbyrå

Scandinav Bildbyrå är en svensk etablerad bildbyrå som erbjuder förstklassiga genrebilder från ca. 70 fotografer. Vi säljer både royaltyfria och rättighetsbilder med betoning på svenska motiv (både styckeförsäljning och via olika typer av abonnemang). Vi är personliga och kvalitetsmedvetna med en inställning att ständigt förbättra vårt utbud, våra tjänster och vår kundservice. Tillsammans är vi fyra medarbetare och har vårt kontor på Åsögatan 140 på Söder i Stockholm.

Vår uppdragsavdelning hjälper er med stillbildsfotografering och retusch inom lifestyle, reklam, mat, reportage, porträtt och gruppfotografering.

Prislista

Royaltyfri bild (RF)

Webb mini500 px - 72 dpi600:-
Webb1000 px - 72 dpi1 100:-
A6 Webb stor   1754 px - tryck i 300 dpi2 200:-
A52480 px - tryck i 300 dpi   3 100:-
A43508 px - tryck i 300 dpi3 900:-
A34961 px - tryck i 300 dpi4 600:-

Rättighetsbild (RM)

Klicka här för prislista RM-bilder (PDF öppnas upp i nytt fönster)

Flex (F)

Flex är inte en egen licensform (som RF och RM) utan innebär att du själv kan välja att köpa bilden som rättighetsbild eller royaltyfri bild.

Förstoring

Vi erbjuder även förstoring till valfri storlek. Kostnad: 900:-

Frysning och friköp

Frysning innebär att bilden inte kommer finnas till försäljning under tiden som bilden frysts. (Kostnaden är exklusive bildlicens. Se priser ovan)

3 mån2 500:-
6 mån5 000:-
12 mån7 500:-
24 mån 12 000:-
36 mån 17 500:-


Alla priserna är angivna i SEK och exkl moms.

Priserna för rättighetsbilder (RM) avseren publicering om inget annat framgår i prislistan.

Kontakta oss om ni har frågor kring användningsområden, repetitioner, kampanjer, tidslåsning, friköpning eller liknande.

Priser för royaltyfria bilder (RF) gäller fri använding för eget bruk (i reklam- och informationssammanhang) och får inte säljas vidare.

Mervärdeskonto

Köp bilder med 30 - 50 % rabatt

Mindre administration - en faktura

Läs mer och få prisexempel i vår folder nedan. Kontakta oss för mer information.

Våra fotografer

Köp- & leveransvillkor

Avtalsvillkor vid köp från Scandinav Bildbyrå (hädanefter "Scandinav"). För definitioner och begrepp gällande dessa avtalsvillkor, se punkt 10.

I det fall den person som ingår detta avtal gör det som representant för sin arbetsgivare eller annan juridisk person, gäller detta avtal både för den personen och personens arbetsgivare. Om personens anställning skulle upphöra är det enbart arbetsgivaren, inte personen, som har rätt att fortsätta använda Produkten som köps enligt detta avtal. Produkt som Scandinav tillhandahåller får endast användas efter tillstånd från Bildbyrån. Produktens användningsrätt avtalas vid beställningstillfället och specificeras på Bekräftelsen. Bekräftelsen är en del av dessa villkor och alla hänvisningar till avtalsvillkoren inkluderar Bekräftelsen. Användande av Produkt utan sådant tillstånd betyder förutom brott mot detta avtal också intrång i upphovsrätten, vilket kan medföra straffansvar. I och med att Produkt laddas ner digitalt, samtycker du till dessa köpvillkor. Nedladdning av Produkt innebär att dessa villkor godkänns av Dig.

Om ni är en mellanhand (exempelvis, men ej begränsat till, reklam-, design- eller webbyrå) får Produkten endast användas till en slutkund som samtycker till att bli bunden av villkoren i detta avtal. Slutkunden är ägare av användningsrätten vilken anges vid beställningstillfället och skall framgå av Bekräftelsen. Vid köp av volymbaserad Produkt anges slutkunden för specifik Produkt vid nedladdningstillfället. Genom att godkänna detta avtal intygar ni att er slutkund samtycker till villkoren i detta avtal.

1. Användande av Produkter

Full rätt enligt dessa villkor till användande av Produkten förvärvas genom att Produkten beställs från Scandinav samt att Bekräftelse från Scandinav mottagits och betalats. Vid beställningen skall Produkten anges och framgå av Bekräftelsen. Användandet av Produkten får påbörjas efter att Bekräftelse mottagits, men innan betalning erlagts. Den beställda Produkten får därefter användas i enighet med detta avtal om inget annat tydligt framgår av Bekräftelsen. Samtliga användningsrätter är ej exklusiva om inget annat tydligt framgår av Bekräftelsen. Produkter får vara tillgängliga för högst tio (10) personer om inget annat avtalas vid beställningstillfället och framgår av Bekräftelsen. Produkter får endast publiceras i enlighet med pressens etiska regler. Produkter med modeller får ej publiceras i känsliga eller på något sätt för modellen kränkande sammanhang som exempelvis sex, politik, medicin eller dejtingsajt. Undantag kan göras om modellen godkänner det före publicering. Vid elektronisk publicering av Produkt till t ex. internet, skärmsläckare, elektroniska vykort eller nyhetsbrev får inte Produkten göras tillgängligt på ett sätt som gör det möjligt för tredje part att ladda ner, kopiera, extrahera eller vidareförmedla materialet som en fristående fil. Fotografnamn/Scandinav skall i möjligaste mån anges vid publicering eller annat användande av Produkten. Förutsatt ovanstående får Produkter ej användas i något kommersiellt sammanhang där Produkten utgör en betydande del av slutproduktens försäljningsvärde, t.ex., men ej begränsat till, användning av Produkter till skärmsläckare, vykort eller posters. Vidare får Produkter ej användas till produktförpackningar i mer än 100 000 exemplar. För mer information angående detta, vänligen kontakta Scandinav på 08-400 29 700 eller info@scandinav.se.

2. Vidareförsäljning och överlåtelse

Produkter från Scandinav får ej vidareförsäljas eller överlåtas till annan.

3. Avbeställning

Vid avbeställning av Produkt inom 30 dagar från beställningsdatum är Produktanvändaren skyldig att betala endast hälften av den fakturerade kostnaden för Produktanvändandet, förutsatt att Produkten ej publicerats. Vid senare avbeställning ges ingen rätt till avdrag på den avtalade Produktkostnaden.

4. Kostnader och betalning

Kostnaden för Produktanvändandet inklusive leverans och hanteringskostnader framgår av Bekräftelsen från Scandinav. I det fall användaren väljer att dela upp betalning av Produkt som baseras på tid, t.ex men ej begränsat till Årsabonnemang om tolv (12) månader, godkänner användaren orderns totala kostnad. Orderns totala kostnad beräknas genom att multiplicera Produktens avtalade tidsperiod med månadsavgiften (t.ex. 12 månader x 5 000 sek = 60 000 sek). Betalningsvillkor för Bekräftelsen är 20 dagar netto. Vid för sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över gällande diskonto, samt lagstadgad påminnelseavgift.

5. Ansvarsbegränsning

Klassificeringen, som modell- och propertyrelease, anger i vilken utsträckning Scandinavs Produkter är klara för användning i reklamsammanhang. Scandinav svarar inte i något fall för ekonomiska anspråk med anledning av rättigheter eller restriktioner knutna till personer, varumärken eller andra motiv på utlånade eller använda Produkter. Vid användning av Produkter som saknar överenskommelse med modell åtar sig Produktanvändaren att ersätta eventuell skada för Scandinav. Rättigheter för Produkter är ej exklusiva och eventuella skador för Produktanvändare därav ersätts ej av Scandinav. Skadeståndsansvaret för Scandinav är alltid begränsat till det belopp Bildbyrån fakturerat.

6. Volymbaserade Produkter

Antal nedladdningar som ingår i en Volymbaserad Produkt gäller under en tidsperiod om ett år om inget annat tydligt framgår av Bekräftelsen. Ett år definieras som trehundrasextiofem (365) dagar där dag ett är den dag du köpte Produkten. En månad definieras som trettio (30) dagar där dag ett är den dag du köpte den Produkten. Det går inte att spara eller överflytta nedladdningar från en period till en annan. Om Produkt som gäller per år inte sägs upp en månad före periodens utgång, förlängs den automatiskt med samma tidsperiod som tecknats senast. Vill du inte att Produkten ska förnyas automatiskt så kontakta vår försäljningsavdelning (info@scandinav.se).

7. Vite

Produktanvändaren förbinder sig att till Scandinav utge ett vite uppgående till det större av (a) tio gånger beloppet av som Produktanvändandet skulle ha kostat eller (b) 50 000 sek, om Produktanvändaren använder Produkten utan att bekräftelse mottagits eller betalning erlagts, eller om Produkten på annat sätt använts på ett otillåtet sätt. Olovligt användande ger också Scandinav rätt att med omedelbar verkan häva ingångna avtal med Produktanvändaren. Om Produktanvändaren bryter mot något av de övriga avtalsvillkoren är denne skyldig att utge ett vite uppgående till det större av (a) dubbla det debiterade beloppet eller (b) 20 000 sek. Detta gäller ej för sen betalning, som debiteras enligt särskild ordning i § 4.

8. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal eller andra tillhörande rättsförhållanden löses i svensk domstol enligt svensk rätt.

9. Digital leverans

Vid digital leverans av Produkt från Scandinav åligger det Dig att göra de eventuella korrigeringar i den digitala Produkten som krävs för bästa slutresultat. Scandinav ersätter inte Dig eller kund för icke tillfredsställande resultat vid digital Produktleverans.

10. Definitioner

"Bekräftelse"

Med Bekräftelse avses, men begränsat ej till, faktura, orderbekräftelse, kvitto eller avtal vilken skickas av Scandinav vid beställning.

"Produkt"

Med Produkt avses all media och alla tjänster som vid beställningstillfället erbjuds av Scandinav. Produkt inkluderar, men begränsas ej till, bilder, filmklipp, vektorgrafik, illustrationer, ljud, paket, abonnemang och prenumerationer. Vid köp av Produkt erhålls en användningsrätt vilket ger en slutanvändare rätten av publicera Produkten i enighet med dessa användningsvillkor. Produkt eller tjänst kan köpas med olika användningsrätter inkluderat, men ej begränsade till, Redaktionell publicering, Rights-Managed, Royaltyfri och/eller Volymbaserade Produkter

"Redaktionell publicering"

Med Redaktionell publicering avses nedan Produkt som licensierats med en ej exklusiv användningsrätt för redaktionell användning. Vid Redaktionell publicering får Produkten endast används vid ett införande inklusive digital utgåva i oförändrad form. Om inte ytterligare rättigheter har beviljats av Scandinav får Produkt som licensierats för Redaktionell publicering ej användas i något kommersiellt sammanhang.

"Rights-managed"

Med Rights-managed Produkter avses nedan Produkt som på Scandinavs hemsida marknadsförs och presenteras under Licenstyp Rights-managed (RM). Rights-managed Produkter kan licensieras med en begränsad användningsrätt i, t.ex, men ej begränsad till, tid och omfattning, men kan även licensieras med en ej tidsbegränsad användningsrätt. Avtalad användningsrätt framgår av Bekräftelsen.

"Royaltyfri"

Med Royaltyfria Produkter avses nedan Produkt som på Scandinavs hemsida marknadsförs och presenteras under Licenstyp Royaltyfritt (RF). Royaltyfria Produkter kan licensieras med ej tidsbegränsad användningsrätt, men kan även licensieras med en begränsad användningsrätt i t.ex. tid och omfattning. Avtalad användningsrätt framgår av Bekräftelsen.

"Volymbaserade Produkter"

Med Volymbaserad Produkt avses, men begränsas ej till, Paket, Abonnemang, Prenumeration och Scandinavs Produkt Simple. Vid köp av Volymbaserad Produkt köps rätten att ladda ner ett begränsat antal Produkter per år, om inte annan avtalsperiod framgår av Bekräftelsen. Ett år definieras som trehundrasextiofem dagar (365) där dag ett är den dag du köpte tjänsten. Nedladdad Produkt kan sedan publiceras med en ej tidsbegränsad användningsrätt av en slutanvändare om inget annat tydligen framgår av Bekräftelsen.

Kontakta oss

Telefon

08-400 29 700

Öppettider

Vardagar 08-17

Besöksadress

Åsögatan 140, 116 24 Stockholm

Kontakta oss här

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi snarast.

Tack för informationen!

Vi ser fram emot att höras med er inom kort.

/ Scandinav Bildbyrå

Vi är Scandinav Bildbyrå

Möt personerna bakom Scandinav Bildbyrå. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt bild, få information om en viss bild eller för att få hjälp med offert eller prisuppgifter. Att hjälpa dig att hitta den rätta bilden gör vi så klart kostnadsfritt.

Mikaela Johansson

Mikaela Johansson

Bildredaktör & produktionsledare

mikaela@scandinav.se

08-409 051 00

Madeleine Erixon

Madeleine Andersson-Erixon

Key Account Manager

madeleine@scandinav.se

08-409 051 05

Lovisa Rönnquist

Lovisa Rönnquist

Bild- & fotografansvarig

lovisa@scandinav.se

08-409 051 08

Modelltillstånd

Bra att veta när du köper och publicerar bilder

Modelltillstånden hos Scandinav Bildbyrå omfattas inte av publiceringar i samband med Opinionsbildning (politik, religion), Medicinreklam, Kriminalitet, Sex och Missbruk där personen på bild kan sättas i samband med artikeln/publiceringen.

För en bild som ska publiceras i sammanhang som kan väcka anstöt och upplevas kränkande ansvar bildanvändaren för att särskilt tillstånd inhämtas. Kontakta oss så hjälper vi er att kolla upp med berörda personer.

Angående svårtolkade fall

Vad som uppfattas som kränkande kan vara lite svårt att avgöra i vissa fall. Vanligt förekommande områden är exempelvis i redaktionella artiklar eller information som handlar om alkoholproblem, psykisk ohälsa, fysiskt eller psykiskt handikapp.

Ska bilden användas i en liknande publicering så måste det tydligt framgå att personen/personerna på bilden har inget med artikeln/sammanhanget att göra. Detta ska stå som en textrad under bilden oavsett om det gäller tryckt media eller på webben.

Är du osäker på om du får använda bilden, kontakta oss

Så säger ”lagen om namn och bild i reklam”

Enligt ”lagen om namn och bild i reklam” av den 1 januari 1979 är enskild persons bild eller namn skyddat mot olovligt utnyttjande i kommersiell reklam. Lagen gäller enbart personer som är vid livet när reklamen i fråga publiceras.

Detta innebär att identifierbara personer på en bild måste ge sitt tillstånd innan den används i reklamsammanhang. Den som publicerar bilden ansvarar för att tillstånd inhämtas och att eventuellt modellarvode utbetalas.

Scandinav Bildbyrå står till hjälp med att ge information om bilden är releasad för publicering eller ej, samt att identifiera personer på bild. Denna info finns på infobladet som följer varje bild. Majoriteten av alla bilder hos Scandinav Bildbyrå har ”modelltillstånd – JA” vilket innebär att de är godkända att publiceras även i reklamsammanhang men observera att det alltså finns vissa allmänna restriktioner som gäller enl. vad vi skriver ovan i första stycket men också ytterligare än gång i följande stycke:

Bild får ej användas i syfte som kan uppfattas som kränkande. För bild som publiceras i sammanhang som t ex politik, kriminalitet, medicin, opinionsbildning, sex, alkohol och droger m.m., där person på bild kan sättas i samband med innehållet, ansvarar bildanvändaren för att tillstånd inhämtas. Rent praktiskt så ska användaren höra av sig till Scandinav Bildbyrå som sedan kollar upp det med fotograf och modell.

Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen (PUL) gäller för Internet/intranät och databaslagring i t.ex. digitalt arkiv. Detta innebär att för bilder som publiceras på internet och som innehåller personer som är avbildade måste medgivande finnas.

Alla bilder på Scandinav Bildbyrå som har modelltillstånd är alltså clearade enligt PUL och kan användas utan extra tillstånd. Endast i de fall då datalagring eller publicering av bild från Scandinav Bildbyrå som har modelltillstånd görs på Internet/intranät, men som kan anses kränkande eller förtalande, krävs extra tillstånd av person på bild. Att sådant extra tillstånd finns åvilar den som lagrar eller publicerar materialet.

Licensformer (Flex, RM & RF)

FLEX - Du kan välja

Unikt med Scandinav Bildbyrå är FLEX. Det är ingen licensform utan betyder att du själv väljer om du vill köpa bilden som antingen RF eller RM.

FLEX innebär med andra ord att licensen för bilden inte på förhand är fastställd utan kan alltså säljas som rättighetsbild eller royaltyfri bild.

RM - Rättighetsbilder

När du köper en RM-bild så är bilden bunden till den specifika kampanjen som köpet avser.

Priset för bilden grundar sig på hur mycket bilden kommer att exponeras i användningen och kan i många fall bli billigare än RF.

Produkt, storlek, upplaga, tid och antal länder den kommer att visas i påverkar priset.

RM-bilder har en dokumenterad försäljningshistorik och vi kan upplysa om hur bilden har använts tidigare.

RF - Royaltyfri bild

När du köper en RF-bild så är bilden fri för dig, eller din kund, att använda oavsett typ av produkter, antal produkter och tid.

Priset för bilden grundar sig enbart på bildens storlek och bildens filstorlek är egentligen det enda som styr användningsmöjligheten.

Den frihet du får i bildanvändningen för en RF-bild innebär samtidigt att andra kunder kan köpa samma bild med motsvarande fria användningsrätt.

När ni köpt en royaltyfri bild får den användas och vara åtkomlig för upp till 10 personer i det företag eller den organisation som köpt bilden. Precis som för rättighetsbilder gäller att royaltyfria bilder inte får vidareförsäljas eller överlåtas.

Priser för RF-bilder

Om Integritet och Cookies

Scandinav Bildbyrå använder så kallade "session cookies". Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper dig att t.ex. komma ihåg ditt användarnamn för att logga in. De hjälper oss även att räkna hur många unika datorer som besöker oss och vilka tjänster som är välbesökta.

Cookien är helt anonym och innehåller ingen personlig information. Om du vill kan du stänga av cookie-funktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte kan använda vissa tjänster på Scandinav Bildbyrå eller andra webbplatser, nu eller i framtiden.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien gör det också möjligt för oss att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad säger lagen?

SFS 2003:389, 6 kap. Integritetetsskydd 18 § säger att "elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt".

Så säger PTS (Post- och telestyrelsen)

"Cookies används av rent tekniska skäl och utnyttjas i dag av de flesta webbplatser. Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation (som trädde i kraft den 25 juli 2003) ska alla som besöker webbplatser informeras om cookies och ges möjlighet att vägra sådan användning."

Integritetspolicy för Scandinav Bildbyrå

Syftet med denna policy är att informera dig om att Plattform Johnér AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) vilken gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25:e maj 2018.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Plattform Johnér AB (nedan kallad ”Scandinav”, ”oss” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Scandinav tillhandahåller och marknadsför bilder och tjänster samt vid övrig kontakt med Scandinav, såsom besök på våra webbplatser eller när du kontaktar oss via chatt, e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det Scandinavs ansvar att dina uppgifter hanteras korrekt och enligt tillämplig lagstiftning.

Företagsinformation:
Plattform Johnér AB
Åsögatan 140
116 24 Stockholm
Sverige

Org. nr. 556665-8281
Behörig företrädare: Mårten Johnér
VAT: SE556665-828101

Personuppgifter som Scandinav behandlar

Scandinav samlar in och behandlar personuppgifter om dig som befintlig eller potentiell kund vilket kan innefatta:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, titel, e-postadress, fakturaadress, besöksadress och telefonnummer.
 • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn och lösenord.
 • Organisationsnummer.
 • Orderinformation, dvs. beställda bilder eller tjänster.
 • Data du genererar genom ditt användande av våra tjänster vilket kan innefatta Scandinavs webbplatser och marknadskommunikation, såsom IP-adress, enhetsinformation (om du använder dator, mobiltelefon eller annan enhet), platsinformation samt klick- och besökshistorik.

Hur Scandinav samlar in uppgifter om dig som kund

Scandinav samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar oss gällande en offert, genomför en bildbeställning, besöker Scandinavs webbplats, klickar på länk i digital marknadskommunikation eller är i kontakt med vår kundtjänst. Information om dig samlas in för att du på bästa sätt ska kunna erbjudas olika tjänster och för att kunna ingå avtal med Scandinav.

Utöver de uppgifter som Scandinav samlar in om dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi kan komma att hämta information för uppdatering, från t.ex. Bolagsverket, för att kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig och/eller din organisation.

Scandinav samlar även in vissa personuppgifter via cookies som sparar information om hur du använder vår webbplats. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i Scandinavs cookiepolicy.

Varför Scandinav behandlar personuppgifter

Scandinav samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Nedan förklarar vi anledningarna och ändamålen med vår behandling samt ger exempel på olika behandlingsaktiviteter:

 • Scandinav hanterar offerter, beställningar och fakturor

  Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka offert, orderbekräftelse och hantera betalning av bilder och tjänster. Om uppgifterna inte samlas in kan inte Scandinav fullfölja sina förpliktelser och måste i så fall neka dig beställningen, t.ex. av upphovsrättsliga och skattemässiga skäl.

 • Scandinav tillhandahåller och hanterar användarkonton

  Scandinav behandlar personuppgifter för att du skall kunna logga in på ditt konto, säkerställa din identitet, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade kundvagnar samt ge dig möjlighet att se bildalbum, order- och nedladdningshistorik.

 • Scandinav lämnar information, förmåner och erbjudanden gällande bilder och tjänster

  Vi på Scandinav vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så att vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa och erbjuda relevant innehåll. Vi gör detta genom att kommunicera med dig via post, e-post, sms/mms och telefon för att erbjuda förmåner och tillhandahålla dig information som vi tror är relevant för dig. För att möjliggöra detta kan Scandinav även utföra analyser på de uppgifter Scandinav samlar in.

 • Scandinav hanterar ärenden som kommer in till supportfunktioner

  Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Scandinavs aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet och besvara frågor till kundtjänst via e-post, telefon eller digitala kanaler.

 • Scandinav måste fullgöra rättsliga förpliktelser

  Scandinav sparar viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som Scandinav samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan våra rättsliga skyldigheter inte fullgöras.

 • Scandinav förbättrar tjänster, produkter och system

  Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbplats och andra tjänster mer användarvänliga. För att kunna uppfylla detta ändamål utför Scandinav generella analyser avseende bland annat klick- och besöksbeteenden, vad användare söker efter och vilka bilder och motiv som köps.

  De lagliga grunderna för Scandinavs behandling av personuppgifter

  För att kunna samla in och behandla dina personuppgifter måste Scandinav ha en laglig grund för ändamålet som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som Scandinav baserar behandling på är beskrivna nedan:

 • Rättslig förpliktelse

  Det betyder att behandling är nödvändig för att Scandinav skall kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. Detta innefattar exempelvis att lagra en faktura för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

 • Avtalsförpliktelser

  Det betyder att behandlingen är nödvändig för att Scandinav skall kunna fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att senare kunna ingå avtal. Vid köp av bild eller tjänst behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra Scandinavs skyldigheter. Det kan t.ex. vara nödvändigt att Scandinav registrerar din e-postadress för att kunna leverera köpt bild eller tjänst till dig.

 • Berättigat intresse

  Det betyder att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Scandinav bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade.

 • Samtycke

  Det betyder att du givit ditt samtycke till att Scandinav behandlar dina personuppgifter för ett eller flera ändamål.

Hur länge Scandinav sparar personuppgifter

Scandinav kommer att spara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång denna tidsperiod är beror på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Vi raderar regelbundet personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Scandinav samarbetar dagligen med sitt systerbolag Johnér Bildbyrå AB som äger och marknadsför varumärket Johnér Bildbyrå. Scandinav kan därför komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag inom Scandinavkoncernen.

Scandinav delar även ut nödvändiga personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för Scandinav. Detta kan t.ex. innefatta leverantör av betalningslösning för bank- eller kreditkortsbetalning om du väljer det på vår webbplats. Det kan även innefatta företag som erbjuder inkassoverksamhet som säkerställer att Scandinav får betalt för bilder eller tjänster du beställt men inte betalat i tid enligt Scandinavs köpvillkor.

Scandinav kan även komma att lämna ut dina uppgifter till statliga myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift, myndighetsbeslut eller brottsutredning.

Scandinav kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i och information om den behandling vi gör med dina personuppgifter. Du har bland annat rätt till:

 • tillgång till dina personuppgifter
 • rättelse av dina personuppgifter
 • radering av dina personuppgifter
 • dataportabilitet in EU
 • begränsning av behandling
 • att göra invändningar mot viss typ av behandling

I de fall Scandinav behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund för direktmarknadsföring, har du har rätt att invända mot vår behandling. Du ges t.ex. möjlighet att invända mot marknadsföring via nyhetsbrev vid varje enskilt digitalt utskick genom att avregistrera dig som mottagare av samtliga nyhetsbrev från Scandinav.

Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Du kan också kontakta oss om du har invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen om du har eventuella klagomål angående Scandinavs behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter är skyddade

För att skydda dina personuppgifter har Scandinav vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Alla kunduppgifter sparas till exempel i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så att enbart de anställda i Scandinavkoncernen som behöver åtkomst till dina personuppgifter har sådan tillgång.

Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av Scandinavs integritetspolicy som vid var tid gäller finns alltid publicerad på vår webbplats. I det fall integritetspolicyn ändras kommer du att informeras om detta nästa gång du loggar in på ditt användarkonto. Vid större förändringar av integritetspolicyn kan vi även komma att informera dig via e-post. Om du av någon anledning inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt användarkonto genom att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna om du har frågor om denna integritetspolicy eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.
Telefon: +46 8 400 29 700
E-post: info@scandinav.se