Det här behöver du veta när du köper och publicerar bilder

Modelltillstånden hos Scandinav Bildbyrå omfattas inte av publiceringar i samband med Opinionsbildning (politik, religion), Medicinreklam, Kriminalitet, Sex och Missbruk där personen på bild kan sättas i samband med artikeln/publiceringen.

För en bild som ska publiceras i sammanhang som kan väcka anstöt och upplevas kränkande ansvar bildanvändaren för att särskilt tillstånd inhämtas. Kontakta oss så hjälper vi er att kolla upp med berörda personer.


Angående svårtolkade fall
Vad som uppfattas som kränkande kan vara lite svårt att avgöra i vissa fall. Vanligt förekommande områden är exempelvis i redaktionella artiklar eller information som handlar om alkoholproblem, psykisk ohälsa, fysiskt eller psykiskt handikapp.

Ska bilden användas i en liknande publicering så måste det tydligt framgå att personen/personerna på bilden har inget med artikeln/sammanhanget att göra. Detta ska stå som en textrad under bilden oavsett om det gäller tryckt media eller på webben.

Är du osäker på om du får använda bilden, kontakta oss på tel. 08 400 29 700 eller info@scandinav.se


Så säger ”lagen om namn och bild i reklam”
Enligt ”lagen om namn och bild i reklam” av den 1 januari 1979 är enskild persons bild eller namn skyddat mot olovligt utnyttjande i kommersiell reklam. Lagen gäller enbart personer som är vid livet när reklamen i fråga publiceras.

Detta innebär att identifierbara personer på en bild måste ge sitt tillstånd innan den används i reklamsammanhang. Den som publicerar bilden ansvarar för att tillstånd inhämtas och att eventuellt modellarvode utbetalas.

Scandinav Bildbyrå står till hjälp med att ge information om bilden är releasad för publicering eller ej, samt att identifiera personer på bild. Denna info finns på infobladet som följer varje bild. Majoriteten av alla bilder hos Scandinav Bildbyrå har ”modelltillstånd – JA” vilket innebär att de är godkända att publiceras även i reklamsammanhang men observera att det alltså finns vissa allmänna restriktioner som gäller enl. vad vi skriver ovan i första stycket men också ytterligare än gång i följande stycke:

Bild får ej användas i syfte som kan uppfattas som kränkande. För bild som publiceras i sammanhang som t ex politik, kriminalitet, medicin, opinionsbildning, sex, alkohol och droger m.m., där person på bild kan sättas i samband med innehållet, ansvarar bildanvändaren för att tillstånd inhämtas. Rent praktiskt så ska användaren höra av sig till Scandinav Bildbyrå som sedan kollar upp det med fotograf och modell.


Personuppgiftslagen (PUL)
Personuppgiftslagen (PUL) gäller för Internet/intranät och databaslagring i t.ex. digitalt arkiv. Detta innebär att för bilder som publiceras på internet och som innehåller personer som är avbildade måste medgivande finnas.

Alla bilder på Scandinav Bildbyrå som har modelltillstånd är alltså clearade enligt PUL och kan användas utan extra tillstånd. Endast i de fall då datalagring eller publicering av bild från Scandinav Bildbyrå som har modelltillstånd görs på Internet/intranät, men som kan anses kränkande eller förtalande, krävs extra tillstånd av person på bild. Att sådant extra tillstånd finns åvilar den som lagrar eller publicerar materialet.